top of page
 • Facebook
 • Instagram
 • White Youtube Icoon
 • White Google+ Icon

Algemene voorwaarden 

       Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Soccer Talent Project en de consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zijn op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.

  Artikel 2 - Het aanbod

 4. Het aanbod van Soccer Talent Project wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht .

 5. Het aanbod omvat ten minste:

 • de dagen en tijden van de trainingen

 • de kosten voor het abonnement

 • de wijze van betaling en de betalingstermijn

 1. de periode van de overeenkomst.

 2. Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch

  vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. De overeenkomst is strikt persoonlijk.
   

  Artikel 4 - Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van 14 dagen na tot stand komen van de overeenkomst, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te                herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt eerder indien (en op het moment dat) de consument deelneemt aan de trainingen.
 

       Artikel 5 - Duur en beëindiging

 1. Soccer Talent Project biedt de consument een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan, die vanaf moment totstandkoming na 1 seizoen opzegbaar is, met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalendermaand.

 2. De overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden opgezegd.

 3. Tussentijdse opzegging door Soccer Talent Project is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

 • de consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schendt,.

 • de consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Soccer Talent Project of jegens een contractant (lid) van Soccer Talent Project.

 • Indien Soccer Talent Project zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Soccer Talent Project mogelijk.

  Artikel 6 - Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

 2. Abonnementsgelden dienen door middel van een contante betaling of overboeking vooruit betaald te worden. Losse lessen kunnen eventueel contant afgerekend worden.

 3. Eventuele prijsverhogingen worden door Soccer Talent Project 4 weken voorafgaand aan de wijziging bekend gemaakt.

  Artikel 7 - Verplichtingen van de ondernemer

1. Soccer Talent Project staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

2. Soccer Talent Project staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken, die redelijkerwijs mag worden verwacht.


    Artikel 8 - Verplichtingen van de consument

1. De consument houdt zich aan de door Soccer Talent Project gegeven instructies.

2. De consument dient een medische contra- indicatie voor trainingen te melden aan Soccer Talent Project

3. De consument dient de aanwijzingen van Soccer Talent Project c.q. de door hem aangestelde trainer op te volgen.

4. De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Soccer Talent Project mede te delen.
 

    Artikel 9 - Tussentijdse wijzigingen

1. Soccer Talent Project kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden trainingen en tijden. Soccer Talent Project zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

2. In geval van overmacht, behoudt Soccer Talent Project zich het recht, training te annuleren.

    Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. Soccer Talent Project is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.

2. Soccer Talent Project is niet aansprakelijk voor enige blessures of letsel opgelopen tijdens de trainingen. Deelname aan trainingen is geheel op eigen risico en op eigen verantwoording.
 

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page